سفیر مکزیک: امیدوارم در دنیا هم جشنواره آب برگزار شود