۷۰۰مومن دامغانی معتکف می شوند/ برای ثبت نام هیچ محدودیتی نداریم