مدیر عامل آب و فاضلاب استان اصفهان: در بیداد خشکسالی باید از ابزار هنر کمک گرفت