آغاز عمليات طراحي مهندسي تأسيسات دريافت نفت‎خام و فرآورده پايانه شمال