هرکشوری وارد جنگ با ایران شود، توان ادامه و ختم آن را نخواهد داشت