جواب ظریف در توئیتر به سناتور عصبانی/ دیپلماسی جدی