رقابت های کشتی با چوخه با حضور 150 کشتی گیر در فاروج آغاز شد