پرهیز سهامداران از نوسان گیری در شرایط فعلی بازار سرمایه