عدم مطالعه و آگاهی پیرامون دین و تشیع سبب گمراهی جوانان می شود