انتقاد فتحی پور از نبود ثبات مدیریت در مناطق آزاد/ ضرورت تبدیل مناطق آزاد به قطب های صادراتی