تاکید مجدد شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت برگزاری مذاکرات یمن در ریاض