برگزاری همایش کوه روی خانوادگی در طبیعت بهاری ارتفاعات آستارا