معاون وزیر نیرو: هنر، زبان پیوند با مردم برای مدیریت آب است