مسئولان به وضعیت بیمه کارگران مشاغل زیان آور رسیدگی کنند