دانشگاه علوم پزشکي شيراز قابليت رقابت در عرصه هاي بين المللي را دارد