ناوگان آمریکا برای حفاظت از کشتی ها به تنگه هرمز اعزام شد