دانشگاه فرهنگیان قلب آموزش و پرورش کشور است/ دولت نظام رتبه بندی را براساس قانون خدمات کشوری اجرا می