برگزیدگان به بخش بین الملل می روند/آقای رییس نیامد