نشست خبری فیلم قندون جهزیه / عکس : محمدعلی گل‌خواه