اعتکاف، توفیقی است برای پیراستن جان و صفا بخشیدن به روح