بمب های بدبوی اسرائیلی، سلاح تازه پلیس آمریکا برای سرکوب معترضان نژادپرستی!