نامه یک وکیل دادگستری به رییس جمهور در روز جهانی کارگر: مانع ظلم مضاعف به کودکان کار شوید