مذاکره ۸ ساعته معاونان ظریف با اشمید برای نگارش توافق جامع