عربستان از کشته شدن سه نظامی خود در مرز با یمن خبر داد