«جامعه علی پسند» در گفت وگوی شفقنا با دکتر ظریفیان: ...