امنیت جمهوری اسلامی ایران هدیه ای به کشورهای خاورمیانه/ از حمایت های پزشکی تا میزبانی مسابقات ورزشی