الگوسازی فرهنگ شهدا برای نسل جوان جامعه اسلامی ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیراست