پرهیز سهامداران از نوسان گیری در شرایط فعلی بازار سرمایه/ضعف سوددهی در اغلب شرکت ها