پکن: محقق آمریکایی دستگیر شده در ایران ملیت چین را ندارد