درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های تیراندازی با کمان کشور