نیک‌یاد دکتر حمید نطقی پدر روابط عمومی ایران برگزار شد