آتش سوزی الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک بطور کامل اطفاء شد