دلیلی اصلی برای ناشناخته ماندن حیات و تمدن‌های فرازمینی تا به امروز