تشرف ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از محرومین استان فارس به حرم رضوی