اعتبارنامه اعضای شورا قبل از بازشماری غیرقانونی است