چرا سرطان مریم میرزاخانی درمان نشد؟ | آیا افراد نابغه بیشتر دچار سرطان می شوند؟