ابراز تاسف میرفخرایی از غفلت مسئولان در بخش طراحی صحنه و لباس