قاضی عسکر:تلاش تمامی دست اندرکاران، برگزاری حج عزتمند و آرام است