مساجد مزین به نام ها و القاب امام جعفر صادق (ع) حمایت می‌شوند