بسیجی اندیشیدن و عمل کردن تکامل یافته ترین روش انقلابی گری است