بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل های کشور ممنوع شد