استاندار سمنان از مرکز خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) سمنان بازدید کرد