نوروآندوسکوپی موثر در درمان بیماری‌های هیدروسفالی و تومورها