کارت بازی رفیعی و نریمان جهان از سوی سازمان لیگ صادر شد