آن زمان یا عجله داشتید یا مسئله دیگری بود اما دستگاه خراب نبود