از وداع با امیرکبیر ایران تا پخش تصویر خواننده لس آنجلسی در معمای شاه!