در برنامه ششم درآمدهای بخش معدن چگونه هزینه می‌شود؟