حفظ روابط مثبت اروپا و آمریکا در دوران ترامپ هم ممکن است