پایان چهل‌وچهارمین جلسه بررسی برنامه ششم؛ جلسه بعدی صبح شنبه