استخدام لیسانس یا فوق لیسانس شیمی، فیزیک و الکترونیک در شرکت تولیدی